Presentations

See the videos & presentations* from the 1st Summit here...

*following speakers' consent for publication

Search any video / presentation by speaker name, or keywords from the titles.
Demetrios Kouretas & Konstantinos Poulas
Martha Andritsou
Flora Bacopoulou
Nadia Magklara
Christos Lionis
Sophia Papadakis
Agis Tsouros
Martin Dockrell
Kgosi Letlape
Nikos Maniadakis
Michael Toumbis
Konstantinos Ghirtis
Michael Fisher
Apostolos Skarlatos
Gabriella Kostelli
Stavros Topouzis
Julia Hoeng
Dimitra Makrynioti
Demetrios Kouretas
Konstantinos Poulas
Nikolaos Vlachos
George Karles
Patrick Picavet
Kallirrhoe Kourea
Panel Discussion
Michael Igoumenidis
Evangelos D. Protopapadakis
Demetrios Kouretas & Konstantinos Poulas