Innovation & Novel Products

15
DOES BIOFEEDBACK TRAINING PROMOTE NEUROPLASTIC CHANGES IN SMOKERS? A PRELIMINARY STUDY
Niki Pandria*, Alkinoos Athanasiou, Nikos Terzopoulos, Evangelos Paraskevopoulos, Maria Karagianni, Charis Styliadis, Chrysoula Kourtidou-Papadeli, Athanasia Pataka, Evgenia Lymperaki, Panagiotis D. Bamidis

*Presenting Author

Back