Biomarkers’ evaluation in animal or human studies

01
COMPARISON OF THE EFFECTS OF E-CIGARETTE VAPOR WITH CIGARETTE SMOKE ON LUNG FUNCTION AND INFLAMMATION IN MICE
Constantinos Glynos, Sofia-Iris Bibli, Paraskevi Katsaounou, Athanasia Pavlidou, Christina Magkou, Vassiliki Karavana, Stavros Topouzis*, Ioannis Kalomenidis, Spyros Zakynthinos and Andreas Papapetropoulos

02
ELECTRONIC CIGARETTE SMOKING CAUSES LESS IMPAIRMENT OF PLATELET FUNCTION AND OXIDATIVE STRESS THAN TOBACCO CIGARETTE SMOKING
Ignatios Ikonomidis, Gabriella Kostelli*, Kallirrhoe Kourea, Elias Kyriakou, Argyrios Tsantes, Maria Taichert, Konstantinos Katogiannis, Maria Varoudi, Helen Triantafyllidi, Ioanna Andreadou, Dimitrios Vlastos, Dimitrios Benas, Giorgios Pavlidis, John Lekakis, Efstathios Iliodromitis

03
IS VARENICLINE ADMINISTRATION FOR SMOKING CESSATION ASSOCIATED WITH SLEEP DISTURBANCES? A POLYSOMNOGRAPHIC EVALUATION
Christos A. Frantzidis*, Christina Plomariti, Polyxeni T. Gkivogkli, Panteleimon Chriskos, Charis Styliadis, Maria A. Karagianni, Emmanouil K. Kostakis, Christiane Nday, Evangelos Paraskevopoulos, Athanasia Pataka, Chrysoula Kourtidou-Papadeli, and Panagiotis D. Bamidis

*Presenting Author

Back